0

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Oferta ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej.Zwrot 80% z powodu każdego udokumentowanego i nie leżącego po stronie ubezpieczonego zdarzenia, które wyłącza możliwość wyjazdu lub zwrot 100% poniesionych kosztów zgodnie z poniższym katalogiem powodów.

Termin

Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od daty rezerwacji imprezy i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli do daty imprezy pozostało więcej niż 30 dni albo w dniu rezerwacji imprezy i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli do daty imprezy pozostało 30 dni lub mniej.

Katalog powodów rezygnacji:

 • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego, w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19),
 • nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego (innego niż współmałżonek oraz dziecko Ubezpieczonego), w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19), wymagające natychmiastowej hospitalizacji;
 • komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona w dniu zawarcia umowy Ubezpieczenia, skutkujące co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;
 • nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;
 • nieszczęśliwy wypadek członka rodziny Ubezpieczonego (innego niż współmałżonek oraz dziecko Ubezpieczonego) skutkujący natychmiastową hospitalizacją;
 • objęcia Ubezpieczonego Kwarantanną, która zgodnie z zaświadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu;
 • śmierć Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego;
 • zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;
 • kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;
 • wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego w okresie Wyjazdu lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, pod warunkiem, że w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy;
 • wypadku komunikacyjnego Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania;
 • braku tolerancji Ubezpieczonego na szczepienia ochronne przed jego Podróżą do kraju, w którym są one wymagane;
 • zwolnienia Ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy;
 • zakończenia procedury adopcji dziecka;
 • otrzymania przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W wariancie ALL Risk – zaostrzenie i powikłania chorób przewlekłych w cenie ubezpieczenia, a dla wariantu 100% składka ustalana indywidualnie.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO POBRANIA.

Oferta ubezpieczenia dla osoby dorosłej.

 

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
7-dniowy rejs szkoleniowy2490 zł130 zł354 zł
2590 zł134 zł368 zł
2690 zł139 zł382 zł
2790 zł144 zł396 zł
14-dniowy rejs szkoleniowy3590 zł184 zł508 zł
3290 zł169 zł466 zł

Oferta ubezpieczenia dla młodzieży.

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
14-dniowy rejs szkoleniowy3590 zł184 zł508 zł
14-dniowy rejs doszkoleniowy2990 zł154 zł424 zł

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Klaudia Karmelita
Kontakt: poniedziałek-piątek 8-14

tel. 32/324 51 63, tel. kom. 508 485 628

e-mail:

Zostaw komentarz