Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Oferta ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej.Zwrot 80% z powodu każdego udokumentowanego i nie leżącego po stronie ubezpieczonego zdarzenia, które wyłącza możliwość wyjazdu lub zwrot 100% poniesionych kosztów zgodnie z poniższym katalogiem powodów.

Termin

Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od daty rezerwacji imprezy i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli do daty imprezy pozostało więcej niż 30 dni albo w dniu rezerwacji imprezy i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli do daty imprezy pozostało 30 dni lub mniej.

Katalog powodów rezygnacji:

 • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego;
 • nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego (innego niż współmałżonek oraz dziecko Ubezpieczonego) wymagające natychmiastowej hospitalizacji;
 • komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona w dniu zawarcia umowy Ubezpieczenia, skutkujące co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;
 • nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;
 • nieszczęśliwy wypadek członka rodziny Ubezpieczonego (innego niż współmałżonek oraz dziecko Ubezpieczonego) skutkujący natychmiastową hospitalizacją;
 • śmierć Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego;
 • zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;
 • kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;
 • wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego w okresie Wyjazdu lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, pod warunkiem, ze w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy.
 • wypadku komunikacyjnego Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania.
 • braku tolerancji Ubezpieczonego na szczepienia ochronne przed jego Podróżą do kraju, w którym są one wymagane
 • zwolnienia Ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy
 • zakończenia procedury adopcji dziecka
 • otrzymania przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową z Narodowego Funduszu Zdrowia

W wariancie ALL Risk – zaostrzenie i powikłania chorób przewlekłych w cenie ubezpieczenia, a dla wariantu 100% składka ustalana indywidualnie.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO POBRANIA.

Oferta ubezpieczenia dla osoby dorosłej.

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
7-dniowy rejs szkoleniowy1790 zł86 zł242 zł
1890 zł92 zł256 zł
1990 zł96 zł269 zł
14-dniowy rejs szkoleniowy2290 zł110 zł310 zł
2490 zł120 zł337 zł
7-dniowy rejs doszkalający1190 zł58 zł161 zł
1390 zł67 zł188 zł

Oferta ubezpieczenia dla młodzieży.

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
14-dniowy rejs szkoleniowy2490 zł120 zł337 zł

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Klaudia Karmelita
Kontakt: poniedziałek-piątek 8-15

tel. 32/324 51 63, tel. kom. 508 485 628

e-mail:

Zostaw komentarz