Ogólne Warunki Uczestnictwa

Załącznik do zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej 

 

 1. Organizatorem imprezy jest Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis” Marek Makowski zwane dalej BTA GERTIS. Dane organizatora – Marek Makowski, Świdry 11, 11-500 Giżycko, NIP: 845-181-00-18.
 2. Uczestnik lub opiekun (dalej: Uczestnik) poprzez wypełnienie i podpisanie Umowy Zgłoszenia lub zgłoszenia na stronie internetowej (on-line) oświadcza, że w imieniu własnym i osób zgłaszanych zapoznał się ze stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy załącznikami załącznik nr 1 Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Gertis Marek Makowski, załącznik nr 2 Polityka Prywatności, załącznik nr 3 Program Imprezy, i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uczestnik potwierdza także, że został zapoznany z informacjami dotyczącymi: przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie, możliwości ubezpieczenia kosztów rezygnacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych z późn. zm. oraz Kodeksu Cywilnego. BTA GERTIS wpisane jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem 5583. Organizator oświadcza, że zgodnie z wymaganiami posiada umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z właściwym Ubezpieczycielem, który po otrzymaniu zawiadomienia winien wypłacić zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu lub dokonać zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku gdyby Ubezpieczyciel odmówił Uczestnikowi wypłaty tej zaliczki lub zwrotu wniesionych wpłat, Uczestnik zgłasza wniosek do właściwego Wojewody, zgodnie z siedzibą Organizatora. Uczestnik ubezpieczony jest przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie druku zgłoszenia w biurze lub na stronie internetowej przez Uczestnika oraz wpłatę zaliczki. Organizator wraz z mailowym potwierdzeniem rezerwacji przesyła umowę w formie elektronicznej.
 4. Umowa obowiązuje po otrzymaniu przez organizatora wpłaty zaliczki. Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości ustalonej dla danej imprezy. Pozostałą należność Uczestnik jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 21 dni lub na zasadach indywidualnych przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem skreślenia z listy uczestników. W przypadku podpisywania umowy w terminie krótszym niż 21 dni do dnia rozpoczęcia imprezy, wymagana jest pełna wpłata. Wpłat należy dokonywać:
  a) gotówką w biurze BTA GERTIS – ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko,
  b) przelewem na konto bankowe BTA GERTIS, PKO BP: 56 1020 4753 0000 0102 0041 8996.
  c) przy wpłacie z podpunktu b za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wpłaty do organizatora.
 5. Informujemy, iż faktury VAT dla uczestnika lub zakładu pracy wystawiamy niezwłocznie po zgłoszeniu BTA GERTIS zapotrzebowania i przekazania wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 106i ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.0.1221) fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Po upływie tego terminu faktury VAT nie będą wystawiane.
 6. Po zawarciu umowy uczestnik otrzymuje kartę obozową i inne niezbędne przy danej imprezie dokumenty. Organizator zaleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia z tytułu rezygnacji z imprezy z przyczyn losowych, a także wcześniejszego z niej powrotu. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest wliczone w cenę imprezy. Ubezpieczenie z tytułu rezygnacjimożna wykupić tylko i wyłącznie w dniu zawierania umowy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub imprezy fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby uczestników (poniżej 5 osób) najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania imprezy) z winy organizatora uczestnik otrzymuje do wyboru: zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty lub skierowanie na inną imprezę zaproponowaną przez organizatora. Z tego powodu nie przysługują żadne odszkodowania ani odsetki.
 8. Rezygnacja udziału uczestnika w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub w dzień niewykonania przez uczestnika określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa czynności. Organizator ma prawo obciążyć uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją uczestnika z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia imprezy turystycznej z której rezygnuje uczestnik. Takie samo uprawnienie zachowuje Organizator w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie działaniem lub zaniechaniem uczestnika. Organizator nie będzie żądać żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli uczestnik odstępujący od umowy wskaże osobę, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 9. W przypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują warunki uczestnictwa bezpośredniego organizatora imprezy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia rejsu oraz przesunięć w terminach W takiej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany mailem. Bez wcześniejszego poinformowania uczestników nastąpić mogą zmiany programu imprezy. Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników i aktualnych atrakcji. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu imprezy spowodowane siłą wyższą.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na danej imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, intensywność szkolenia, konieczność ponoszenia wysiłku pracy na jachcie itp.). Podpisując zgłoszenie Uczestnik akceptuje te warunki i uciążliwości związane z nimi nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru uczestnika z imprezy w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach programowych z powodów niezależnych od Organizatora (np. choroby, wypadku itp.). Odbiór uczestnika musi nastąpić w ciągu 24 godzin od powiadomienia ich o tym.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników w szczególności sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, telefoniczne itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody i ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy.
 13. Reklamacja należy składać bezpośrednio na miejscu trwania imprezy, przedstawicielowi organizatora lub kierownikowi imprezy i otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji lub najpóźniej w ciągu 30 dni po jej zakończeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy, zmiany harmonogramu imprezy spowodowanej siłą wyższą.
 14. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów: dokumentu tożsamości (dowód, legitymacja), całkowicie wypełnionej karty obozowej (jeśli dotyczy), dokumentu zaświadczającego o posiadaniu uprawnień do korzystania z bezpłatnych usług medycznych lub polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów może zostać potraktowany jak zerwanie umowy z winy uczestnika i spowodować nieprzyjęcie uczestnika na imprezę.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, przepisów obowiązujących w miejscu pobytu (np. regulamin portu). Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zakaz spożywania i bycia pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających podczas trwania zajęć szkoleniowych. Uczestnicy nie spełniający tych ustaleń są usuwani z imprezy. Kosztami wydalenia obciążony będzie Uczestnik.
 16. Zachowania Uczestnika, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na bezpieczeństwo jego samego, a także innych uczestników imprezy, mogą stanowić podstawę do usunięcia z imprezy włącznie. W zachowania te wliczyć należy także zachowania agresywne, niezgodne z prawem itp.
 17. Informujemy, że podczas kolonii, obozów i rejsów organizowanych przez BTA GERTIS wykonywane są pamiątkowe fotografie uczestników. W związku z tym każdy Uczestnik poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika w formie filmu lub fotografii analogowej i cyfrowej oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. W przypadku braku zgody prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia.
 18. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. i Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zm.).